Algemene voorwaarden

Laatste wijziging 22 december 2020.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door K9 Campus via haar webwinkel.
Het plaatsen van een bestelling op de website van K9 Campus leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
K9 Campus behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.


Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"K9 Campus": de website van de K9 Campus GCV waarop de producten en diensten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft of training boekt via K9 Campus.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen K9 Campus en de klant van de internetwinkel “K9 Campus" met betrekking tot de producten die worden aangeboden op www.k9campus.be.
“Producten”: alle goederen aangeboden door K9 Campus die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:
K9 Campus GCV
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel
Belgium
woef@k9campus.be
Tel: +32 (0) 499 11 81 69
BTW-nummer: BE0737.681.931
 

Bevestiging afspraak trainingslessen:
Bij het maken van een afspraak krijgt u van K9 Campus een bevestigingsmail met daarin duidelijk vermeld datum, tijdstip, plaats en het verschuldigde bedrag. De tarieven vermeld op deze website zijn vast en inclusief BTW, maar exclusief verplaatsingskosten. Verplaatsingskosten heen en weer vanuit Molenbeersel zijn €0,35/km, de eerste 15km zijn gratis. 
Indien u niet over e-mail beschikt zal deze per SMS verstuurd worden. Vanaf dan is de afspraak bindend.

Beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingslessen
Foto's en filmpjes die tijdens de trainingen gemaakt worden, mogen worden gebruikt voor posts op sociale media en de website waarvan K9 Campus de eigenaar is, tenzij uitdrukkelijk door de klant geweigerd wordt. 

Betalingen van trainingslessen:
Er kan slechts op twee manieren betaald worden:
    1. Cash aan het einde van elke afspraak. Mogen wij u vragen om het gepaste bedrag te kunnen betalen.
   2. Overschrijving op de rekening van K9 Campus, ten laatste drie werkdagen VOOR de afspraak. Indien op die datum het bedrag niet op de rekening van K9 Campus staat, dient u alsnog cash te betalen aan het einde van de afspraak. Dit om discussies te vermijden dat het gestorte bedrag nog "onderweg" is.
       Rekeningnummer: IBAN: BE79 0018 7502 3033            BIC: GEBABRBB

Betalingen van Workshops/seminaries/opleidingen:
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling op ons rekeningnummer: IBAN: BE79 0018 7502 3033 
BIC: GEBABRBB en dit binnen de 7 dagen na uw inschrijving, zoniet kan uw plaats op de reserveringslijst niet meer gegarandeerd worden.
Bij ontvangst van betaling op onze rekening krijgt u van ons een bevestigingsmail, deze geldt als inschrijvingsbewijs voor uw deelname.

Annuleringsvoorwaarden voor trainingslessen:
K9 Campus kan de afspraak annuleren in geval van overmacht en dit per mail, maar zal u steeds trachten ook telefonisch te bereiken.
Wanneer u, als klant, de afspraak wenst te annuleren kan dit telefonisch of per mail, tot 5 dagen voor de afspraak. Bij annulatie korter dan 5 dagen voor de afspraak kan dit telefonisch of per mail mits betaling van 30% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij annulatie minder dan 24u voor de afspraak kan dit enkel telefonisch en mits betaling van 100% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij ziekte van u of uw hond (mits aan te tonen via doktersbewijs) en als er binnen de maand een nieuwe afspraak gemaakt wordt vervallen de annulatiekosten.

Betaalde lessenpakketten dienen binnen een termijn van 6 maanden opgenomen te worden, te tellen vanaf de laatste les, zoniet vervallen de reeds betaalde lessen, het resterende bedrag wordt niet terugbetaald. Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen voorgelegd worden kan er afgesproken worden de lessen voor bepaalde termijn op te schorten of af te gelasten met terugbetaling van het resterende bedrag.

Annulatievoorwaarden voor workshops, seminaries, opleidingen:
* bij annulering tot 14 dagen voor de workshop/het seminarie/de opleiding, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald;
* bij annulering tot 7 dagen voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaalt u 50% van het inschrijvingsbedrag;
* bij annulering minder dan 1 week voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaalt u het volledige inschrijvingsbedrag.


Aansprakelijkheid:
K9 Campus is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult/de les, waarbij uw hond het slachtoffer is of zelf de schade aanricht. Uzelf bent te allen tijde de verantwoordelijke over uw hond en dient de nodige verzekeringen hiervoor te hebben (familiale polis).
Er wordt met de meeste zorg een lesplan opgesteld op maat voor de hond. Dit verschaft evenwel geen garantie op succes. 

Aanbiedingen en overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en K9 Campus komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van K9 Campus hiervoor als een vermoeden van bewijs.

K9 Campus behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
bij het niet voorradig zijn van een product,
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
bij overmacht.


Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verplaatsingskosten vanuit Molenbeersel van €0,35/km heen en weer, de eerste 10km zijn gratis.
De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling/boeking is de prijs verschuldigd door de klant.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of voor de vooropgestelde geldigheidstermijn.
K9 Campus behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.


Betalingen in de webshop:
Online betalingen gebeuren via PayPal of Bancontact.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.
De pre-order bestelling wordt geplaatst van zodra ten minste 50% van het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van K9 Campus.
De bestelling van producten op voorraad wordt verzonden van zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van K9 Campus.
Bij overschrijvingen uit het buitenland is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Hoe 'gratis downloads' bestellen?
1. Voeg artikel toe aan winkelmandje
2. Maak een account aan of bestel als gast. 
3. Kies 'banktransfer' bij de betaalwijze.
4. Bevestig je bestelling van €0 (als het enkel om gratis downloads gaat).
5. Je krijgt een mail met de bestelbevestiging en de gratis downloadlink. 

Facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van 8 dagen.

Betalingsgegevens: 
K9 Campus GCV
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel
Rekeningnummer BNP Paribas Fortis:
IBAN: BE79 0018 7502 3033 
BIC: GEBABRBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is K9 Campus bevoegd een overeenkomst te ontbinden.


Levering & Leveringstijd:
K9 Campus streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden zo snel mogelijk te verzenden.
De vermelde levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Wij vragen u dan ook even te informeren naar mogelijke levertermijnen.
Indien een product op de webshop wordt aangegeven in voorraad te zijn en blijkt dit niet het geval, dan wordt de klant via e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leverdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen.
Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.
K9 Campus kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Uitzondering voor A-OK9 Producten: zie hieronder. 

A-OK9 Producten
K9 Campus is a participant in the GoAffPro Affiliate Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to the partner site. 
De producten van A-OK9 worden verzonden vanuit hun warehouse in het Verenigd Koninkrijk. Betaling van de bestelling en de verzendkosten gebeuren rechtstreeks bij hen.


Verzendkosten:
Bestellingen met een waarde tot €500,- en een gewicht van <30kg,
kunnen wij standaard verzenden aan onderstaande tarieven:
België: €8,-
Nederland: €11,-

Verzendkosten van grotere bestellingen met een hogere waarde dan €500 zijn op aanvraag te verkrijgen.
Verzendkosten voor bestellingen van meer dan €100 binnen België zijn gratis.
Verzendkosten voor bestellingen van meer dan €125 naar Nederland zijn gratis.
Uitzondering voor A-OK9 Producten: zie hierboven. 

Verzendingen binnen andere Europese landen kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van K9 Campus.
Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van K9 Campus.
Gelieve ons voor de verzendkosten even te contacteren.Retourneren:
In geval van ontevredenheid over een geleverd product, heeft de klant het recht dit binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te melden via e-mail aan K9 Campus en deze terug te sturen op het adres van K9 Campus. 
Dit kan enkel indien het product zich nog in de originele staat bevindt.
De verzendkosten voor het retourneren zijn ten laste van de klant.
Het volledig verschuldigde bedrag wordt door K9 Campus teruggestort na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na controle of het product zich in de originele staat bevindt.
K9 Campus behoudt zich het recht om bij incomplete verpakkingen het verschuldigde bedrag slechts gedeeltelijk terug te storten. 


Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen.
Dit kan door een e-mail te sturen naar iwoef@k9campus.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.


Copyright:
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van K9 Campus is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van K9 Campus.
K9 Campus heeft de toestemming om foto's met copyright van Xana Hendrickx en Family Paws te gebruiken.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.


Toepasselijk Recht:
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en K9 Campus zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.
Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van België bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen,
ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en K9 Campus zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken